APTEKA „TWOJE ZDROWIE” PRZEMYSŁAW CZUBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000413561
Numer REGON: 610379556
Numer NIP: 7751955714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-09-11
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24211/23/233]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610379556 NIP 77519557142012-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „TWOJE ZDROWIE” PRZEMYSŁAW CZUBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KROŚNIEWICE miejscowość KROŚNIEWICE2012-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KROŚNIEWICE ulica KOLEJOWA nr domu 8 kod pocztowy 99-340 poczta KROŚNIEWICE kraj POLSKA 2012-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2012 R.2012-03-07 do dziś
212.05.2012 R. -UCHWALONO ZMIANY § §: 1, 2, 3 I 4.2012-07-23 do dziś
314.05.2020 R. ZMIENIONO §11, §14 01.07.2020 R. ZMIENIONO §2, §4, §5, §6 UST. 2, §7, §8 UST. 3, §9, §122020-07-14 do dziś
404.08.2023 R. ZMIANA PREAMBUŁY, §4, §6,§7, §8, §9.2023-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-03-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.02.2012 R. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W APTEKA „TWOJE ZDROWIE” MIECZYSŁAWA MACIEJEWSKA SPÓŁKĘ JAWNĄ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIEWICACH. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ: MIECZYSŁAWA MACIEJEWSKA I MAREK BIELECKI WPISANI W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBIŃSKI2020-07-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA RUTKOWSKA2023-09-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-09-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-09-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA RUTKOWSKA2023-09-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBIŃSKI2020-07-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-07 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-07 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-07-14 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów