AQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000413508
Numer REGON: 021826494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-11-06
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/18125/20/325]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021826494 NIP 91316147532012-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość KRĘPICE2012-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRĘPICE ulica MORWOWA nr domu 5 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2012-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2012 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 570/20122012-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALON2012-03-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3750 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2012-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEJ2012-03-06 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2012-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALON2012-03-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-03-06 do dziś
263 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-06 do dziś
363 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-03-06 do dziś
462 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-03-06 do dziś
582 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-03-06 do dziś
673 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-03-06 do dziś
774 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-03-06 do dziś
874 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-06 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 24.02.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
2data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
5data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 08.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta124.02.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.02.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.02.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów