EMPOL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000413473
Numer REGON: 242884709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[RDF/281002/21/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina SIEWIERZ miejscowość SIEWIERZ2012-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEWIERZ ulica BACHOLIŃSKA nr domu 13 kod pocztowy 42-470 poczta SIEWIERZ kraj POLSKA 2012-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2012 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAZOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEWIERZU, UL. ZIELONA 5A, REPERTORIUM A NR 696/2012. 27.02.2012 R. NOTARIUSZ MAGDALENA MAZOŃ-WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEWIERZU, UL. ZIELONA 5A, REPERTORIUM A NR 826/2012, ZMIENIONO PAR. 2.2012-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIGAŁA2012-03-13 do dziś
2. ImionaEDMUND ADAM2012-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2012-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUDALEWSKA2015-05-13 do dziś
2. ImionaMARIOLA BOŻENA2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-13 do dziś
249 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2012-03-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-03-13 do dziś
449 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2012-03-13 do dziś
550 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2012-03-13 do dziś
652 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-03-13 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-03-13 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-03-13 do dziś
919 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-03-13 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-13 do dziś
1145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-03-13 do dziś
1246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-03-13 do dziś
1345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-13 do dziś
1468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-13 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-13 do dziś
1668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-03-13 do dziś
1746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-03-13 do dziś
1846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2012-03-13 do dziś
1946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-03-13 do dziś
2046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-03-13 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-03-13 do dziś
2247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-13 do dziś
2347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2013 okres 10.02.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
8data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
9data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów