A VISTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000413462
Numer REGON: 146032930
Numer NIP: 5252528186
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248920/20/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA VISTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SAMUELA TWARDOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 01-643 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.2012 R., REP. A NR 1456/2012, NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA KINGI NAŁĘCZ I MARKA WATRAKIEWICZA SP. PARTNERSKA, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA2012-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2012-03-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH2012-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2013-11-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-03-06 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-03-06 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-03-06 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-03-06 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-03-06 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-03-06 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-03-06 do dziś
858 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-03-06 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-03-06 do dziś
1058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-03-06 do dziś
1117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-03-06 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-03-06 do dziś
1318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-03-06 do dziś
1418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-03-06 do dziś
1573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2018 okres OD 06.03.2012 DO 31.12.20122018-12-04 do dziś
2data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
4data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
5data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
6data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-04 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2012 DO 31.12.20122018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2012 DO 31.12.20122018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów