APTEKA ŚW. BARBARY SPÓŁKA JAWNA JAKUBIEC

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000413408
Numer REGON: 070473161
Numer NIP: 5470084801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-04-05
Sygnatura akt[RDF/592293/24/578]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070473161 NIP 54700848012012-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. BARBARY SPÓŁKA JAWNA JAKUBIEC2012-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2012-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica MICHAŁOWICZA nr domu 41 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2012-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEJ365@POCZTA.ONET.PL2012-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2012 R. 27.02.2012 R. -ZMIANA § 62012-03-06 do dziś
216.05.2012 R., -ZMIANY: WSTĘP, § 1, § 5, § 9, § 18, § 19.2012-05-30 do dziś
331.12.2016 R., - ZMIENIONO §5, §9, §18, §19.2017-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-03-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZKSZTAŁCENIE DOBROWOLNE NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 16.01.2012 ROKU2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJAKUBIEC ELŻBIETA -WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA ŚW. BARBARY S.C. ELŻBIETA JAKUBIEC, MONIKA JAKUBIEC ORAZ JAKUBIEC MONIKA -WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA ŚW. BARBARY S.C. ELŻBIETA JAKUBIEC, MONIKA JAKUBIEC2012-03-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-03-06 do dziś
3. Numer w rejestrze1608/2004; 45885/20042012-03-06 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY BUCZKOWICE; PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ2012-03-06 do dziś
5. Numer REGON0704731612012-03-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPYS2012-05-30 do dziś
2. ImionaMARIA ALEKSANDRA2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPYS2012-05-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW MAREK2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2012-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPYS2012-05-30 do dziś
2. ImionaMARIA ALEKSANDRA2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPYS2012-05-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW MAREK2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-03-06 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów