„ARTISAN SPIRITS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000413393
Numer REGON: 146030752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351564/21/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTISAN SPIRITS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.02.2012 R., NOTARIUSZ ARTUR SZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 16 LOK. 20, REP. A NR 570/20122012-03-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2013 R., REPERTORIUM A NR 439/2013, NOTARIUSZ ANNA HACKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ OLBRYT, ANNA HACKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA ALEJE JEROZOLIMSKIE 107 LOK. 1, 02-011 WARSZAWA ZMIANA: § 9, § 11, § 12, § 13, § 24, § 33, § 342013-10-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 1369/2013, NOTARIUSZ RAFAŁ OLBRYT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 107 LOK. 1 ZMIANA: § 9, § 30, § 31, § 33, § 342014-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANAT KUŹNIEWSKA2013-10-17 do dziś
2. ImionaURSZULA ANNA2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2014-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2014-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIEWSKI2020-11-24 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-03-05 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-03-05 do dziś
346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2012-03-05 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-05 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-03-05 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-05 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-03-05 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-03-05 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-03-05 do dziś
1046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
2data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-31 do dziś
3data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
4data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
5data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-18 do dziś
6data złożenia 18.12.2018 okres OD 05.03.2012 DO 31.12.20122018-12-18 do dziś
7data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
8data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-18 do dziś
6OD 05.03.2012 DO 31.12.20122018-12-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów