ARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000413388
Numer REGON: 101380071
Numer NIP: 7732472067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-14
Sygnatura akt[RDF/350494/21/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2015-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2012-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica ZAPIECEK nr domu 16 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2012-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN.02.11.2011 ROKU, NOTARIUSZ BOGDAN GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP. A NR 10526/20112012-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2012-03-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2012-03-08 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (ART. 205 § 1 KSH)2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2012-03-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2012-03-08 do dziś
2. ImionaKONRAD2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2012-03-08 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHACHUŁA2019-07-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2012-03-08 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-03-08 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-03-08 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-03-08 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-03-08 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-03-08 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-03-08 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-08 do dziś
986 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2013 okres 02.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
2data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3data złożenia 02.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów