BUSINESS CENTER BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000413113
Numer REGON: 242838299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-07-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/26271/17/312]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2428382992012-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CENTER BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica MICKIEWICZA nr domu 29 nr lokalu - kod pocztowy 40-085 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2012 R. REPERTORIUM A NUMER 159/2012, NOTARIUSZ RENATA PIŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 6/22012-03-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2013 R. REP.A NR 1185/2013 KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA SEIDEL-NOWAK W KATOWICACH ZMIENIONO PAR.6 UST.22013-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALGIER2012-03-05 do dziś
2. ImionaIWONA HALINA2012-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2013-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2012-03-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2012-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYDYCH2012-07-05 do dziś
2. ImionaROKSANA JULIA2012-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALGIER2017-07-06 do dziś
2. ImionaIWONA HALINA2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFALGIER2017-07-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-07-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-03-05 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2013-08-07 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-08-07 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-07 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-08-07 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-07 do dziś
769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-08-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-08-07 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-07 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-08-07 do dziś
1182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-07 do dziś
1285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów