AQUA-TECHNIKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000412968
Numer REGON: 321172681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-01-17
Sygnatura akt[RDF/577536/24/840]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-TECHNIKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 53 nr lokalu 7 kod pocztowy 70-770 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2012-02-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAIL@AQUA-TECHNIKI.PL2012-02-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUA-TECHNIKI.PL2012-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 STYCZNIA 2012 R., REP. A NR 41/2012, NOTARIUSZ HANNA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2012-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACH2012-02-29 do dziś
2. ImionaJENS OLIVER2012-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-02-29 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-02-29 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-02-29 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-29 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-29 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-29 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-29 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-29 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-02-29 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
5data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
6data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
7data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
8data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
9data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
10data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
11data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
12data złożenia 17.01.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.03.2019 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ BEATA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1309/2019., 08.03.20192019-03-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W LIKWIDACJI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE LIKWIDATOR.2019-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoALEKSANDROWICZ2019-03-29 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności08.03.2019 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ BEATA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1309/2019., 08.03.20192019-03-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów