BORO-ESTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000412952
Numer REGON: 101375153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[RDF/386238/22/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORO-ESTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2012-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica PIASKOWA nr domu 124B kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2012-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 16.01.2012 R., NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ JARZYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A -217/2012, ZMIENIONA W DNIU 21.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY WERONIKA JARZYŁO ZASTĘPCA NOTARIUSZA WŁODZIMIERZA JARZYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A -748/2012 W ZAKRESIE: § 6 UST. 5, § 13 UST. 4, § 18, § 192012-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARUSZKIEWICZ2012-02-29 do dziś
2. ImionaADAM2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2012-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASIM2012-02-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH2012-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-29 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-02-29 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-02-29 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-02-29 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-29 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-29 do dziś
720 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 29.02.2012 R - 31.12.2012 R2013-08-12 do dziś
2data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-19 do dziś
3data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.05.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
7data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
8data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
9data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.02.2012 R - 31.12.2012 R2013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
6OD 01.05.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.02.2012 R - 31.12.2012 R2013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
6OD 01.05.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/12/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 7250/2019, 20.12.20192020-06-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTARUSZKIEWICZ2020-06-08 do dziś
2. ImionaADAM2020-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/12/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 7250/2019, 20.12.20192020-06-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów