BUDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000412756
Numer REGON: 302055800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-12-03
Sygnatura akt[RDF/271266/20/781]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina ŚLESIN miejscowość WĄSOSKIE HOLENDRY2014-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄSOSKIE HOLENDRY nr domu 10 kod pocztowy 62-561 poczta ŚLESIN kraj POLSKA 2014-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.02.2012 R., REP. A NR 1103/2012, ASESOR NOTARIALNY PIOTR ŁAŹNIAK DZIAŁAJĄCY W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZA ALEKSANDRA CHOJNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE.2012-02-29 do dziś
216.09.2015R., NOTARIUSZ ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 10562/2015 - ZMIENIONO: §3, §7, §9 - DODANO: §6 UST. 2 PKT 17)-21) - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASIEWICZ2012-02-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ BŁAŻEJ2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.280,00 ZŁ2017-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego115200,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.2012-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASIEWICZ2012-02-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ BŁAŻEJ2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-02-29 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-29 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2012-02-29 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-02-29 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-02-29 do dziś
642 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-02-29 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-29 do dziś
842 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-02-29 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-02-29 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 29.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-13 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów