A.M. TENIS PRZEWĘDA, HARASIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000412693
Numer REGON: 011994012
Numer NIP: 1180453547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-08-08
Sygnatura akt[RDF/172750/19/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011994012 NIP 11804535472012-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. TENIS PRZEWĘDA, HARASIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA2012-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARYMONCKA nr domu 34 kod pocztowy 01-813 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AMTENIS.PL2012-02-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AMTENIS.PL2012-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.02.2012 ROKU2012-02-28 do dziś
201.05.2012 -ZMIENIONO PREAMBUŁĘ ORAZ §§ 5, 6, 9, 10. 08.06.2012 -ZMIENIONO § 5.2012-06-22 do dziś
320.09.2018 - ZMIENIONO § 4, § 6 I § 92018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „A.M.TENIS” ANDRZEJ PRZEWĘDA, MAREK HARASIMOWICZ W SPÓŁKĘ A.M. TENIS PRZEWĘDA, HARASIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE PRZEPISU ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „A.M. TENIS” ANDRZEJ PRZEWĘDA, MAREK HARASIMOWICZ Z DNIA 20.02.2012 ROKU WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ANDRZEJ PRZEWĘDA -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 10038, MAREK HARASIMOWICZ -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3589532012-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWĘDA2012-02-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2012-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2012-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK2012-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2012-06-22 do dziś
2. ImionaMARTA2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWĘDA2012-06-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ANDRZEJOWI PRZEWĘDZIE I MARKOWI HARASIMOWICZOWI. KRZYSZTOF PRZEWĘDA I MARTA HARASIMOWICZ POZBAWIENI SĄ PRAWA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. KAŻDY WSPÓLNIK, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTACJI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWĘDA2012-02-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2012-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2012-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK2012-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-28 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-28 do dziś
379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-02-28 do dziś
479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-02-28 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-02-28 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-02-28 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-02-28 do dziś
895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-02-28 do dziś
993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów