TANKO S.P.A. - SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000412541
Numer REGON: 302054700
Numer NIP: 2090002586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-12-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/36555/17/584]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2012-02-27 do dziś
3. NazwaTANKO S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2012-02-27 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTANKO SOCIETA PER AZIONI2017-12-11 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRO DELLE IMPRESE 01100740891 IZBA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W SYRAKUZACH2017-12-11 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO WŁOSKIE2012-02-27 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-27 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-09-24 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość POZNAŃ ulica UL. DROGA DĘBIŃSKA nr domu 3B kod pocztowy 61-555 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-01-19 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WŁOCHY jednostka podziału terytorialnego PROWINCJA SYRAKUZY miejscowość SYRAKUZY, CONTRADA TARGIA ulica VIA STENTINELLO nr domu 9 nr lokalu kod pocztowy 96100 poczta SYRAKUZY 2012-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyZARZĄDOWI WIELOOSOBOWEMU PRZYSŁUGUJĄ JAK NAJSZERSZE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE SPRAWOWANIA ZWYKŁEGO I NADZWYCZAJNEGO ZARZĄDU SPÓŁKĄ WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI UZNANYCH PRZEZ NIEGO ZA STOSOWNE W CELU ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA I OSIĄGNIĘCIA CELÓW STATUTOWYCH SPÓŁKI. JEDNEMU CZŁONKOWI PRZYSŁUGUJĄ JAK NAJSZERSZE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE SPRAWOWANIA ZWYKŁEGO I NADZWYCZAJNEGO ZARZĄDU SPÓŁKĄ WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI UZNANYCH PRZEZ NIEGO ZA STOSOWNE W CELU ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA I OSIĄGNIĘCIA CELÓW STATUTOWYCH SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: SPRZEDAŻ I ZAMIANA DÓBR NIERUCHOMYCH, PRZEKAZYWANIE TYCHŻE DÓBR INNYM JUŻ UTWORZONYM LUB MAJĄCYM UTWORZYĆ SIĘ SPÓŁKOM, PRZYJMOWANIE UDZIAŁÓW ORAZ UDZIAŁÓW W ZYSKACH SPÓŁEK I KONSORCJÓW, UDZIELANIE PORĘCZEŃ I PORĘKI WEKSLOWEJ, USTANAWIANIE HIPOTEK NA NIERUCHOMOŚCIACH SPÓŁKI TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA DŁUGÓW I ZOBOWIĄZAŃ. ORGANEM KOMPETENTNYM W SPRAWIE PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BĘDZIE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. ZARZĄD WIELOOSOBOWY MOŻE MIANOWAĆ SPOŚRÓD SWOICH CZŁONKÓW JEDNEGO LUB WIĘCEJ SPECJALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW ZARZĄDU, USTALAJĄC ICH UPRAWNIENIA ORAZ WYNAGRODZENIE W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA. ZARZĄD WIELOOSOBOWY (LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU) JEST RÓWNIEŻ UPRAWNIONY DO MIANOWANIA DYREKTORÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW SPECJALNYCH DLA DOKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI LUB RODZAJÓW CZYNNOŚCI.2012-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICCIO2012-02-27 do dziś
2. ImionaCESARE2012-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU; SPECJALNY PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2012-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARACENO2012-02-27 do dziś
2. ImionaMARIO2012-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUTRUFO2012-02-27 do dziś
2. ImionaGAETANO2012-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGLIORE2012-02-27 do dziś
2. ImionaPAOLA2012-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICCIONE2012-02-27 do dziś
2. ImionaLUCIA PAOLINA2012-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEONE2012-02-27 do dziś
2. ImionaFRANCESCO2012-02-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSSO2012-02-27 do dziś
2. ImionaGIOVANNI2012-02-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASSARELLI2012-02-27 do dziś
2. ImionaEDOARDO2012-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoCANNATA2012-02-27 do dziś
2. ImionaDOMENICO2012-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-27 do dziś
228 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2012-02-27 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-27 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-27 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.11.2013 okres 27.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-15 do dziś
2data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów