GRUPOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000412402
Numer REGON: 302054195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392330/22/268]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. LOTNICTWA POLSKIEGO nr domu 16A nr lokalu 57 kod pocztowy 60-406 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 13.02.2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZCZEPAŃSKIEGO (PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3) REP. 425/2012.2012-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAC SOFTWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017544762012-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000387162 2012-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 900 ZŁ2012-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2012-02-24 do dziś
2. ImionaMAREK2012-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-24 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-24 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-24 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-02-24 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-24 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-02-24 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-24 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-02-24 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-02-24 do dziś
1046 90 Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.01.2015 okres OD 13.02.2012 DO 31.12.20122015-03-02 do dziś
2data złożenia 23.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
3data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-10 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
10data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2012 DO 31.12.20122015-03-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.02.2012 DO 31.12.20122015-03-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów