ENATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000412344
Numer REGON: 302054321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356443/21/356]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI WLKP.2012-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość OBORNIKI WLKP. ulica POPRZECZNA nr domu 1 kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA ——Adres poczty elektronicznej BIURO@ENATURAL. PL 2012-02-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENATURAL.PL2012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2012 R.2012-02-23 do dziś
225.10.2013 R., REP. A NR 5650/2013, NOTARIUSZ MACIEJ LISIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: § 4, § 6, § 8, § 10, § 16; - DODANO: § 5(1), § 12(1), § 15(1).2014-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKLEWSKI KOZIEŁŁ2012-02-23 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ2014-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACKOWIAK2014-04-11 do dziś
2. ImionaROBERT2014-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2014-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKLEWSKI KOZIEŁŁ2012-02-23 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-11 do dziś
224 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2014-04-11 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-04-11 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-04-11 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-04-11 do dziś
628 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2014-04-11 do dziś
728 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2014-04-11 do dziś
828 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2014-04-11 do dziś
928 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-11 do dziś
1032 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-11 do dziś
1133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-04-11 do dziś
1233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-04-11 do dziś
1333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-04-11 do dziś
1433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-04-11 do dziś
1533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-04-11 do dziś
1633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-04-11 do dziś
1736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-04-11 do dziś
1837 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-04-11 do dziś
1939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-04-11 do dziś
2041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-11 do dziś
2142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-04-11 do dziś
2242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-04-11 do dziś
2342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-11 do dziś
2443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-04-11 do dziś
2543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-11 do dziś
2643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-04-11 do dziś
2743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-04-11 do dziś
2843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-04-11 do dziś
2946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-04-11 do dziś
3046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-04-11 do dziś
3106 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2014-04-11 do dziś
3246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-04-11 do dziś
3346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-04-11 do dziś
3446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-04-11 do dziś
3547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-04-11 do dziś
3647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-04-11 do dziś
3749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-11 do dziś
3852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-04-11 do dziś
3952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-04-11 do dziś
4062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-04-11 do dziś
4162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-04-11 do dziś
4206 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2014-04-11 do dziś
4362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-04-11 do dziś
4463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-04-11 do dziś
4563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-04-11 do dziś
4663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMATYKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-11 do dziś
4768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-11 do dziś
4868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-11 do dziś
4968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-11 do dziś
5068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-11 do dziś
5171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-04-11 do dziś
5271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-04-11 do dziś
5308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-11 do dziś
5473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-04-11 do dziś
5574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-04-11 do dziś
5677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-04-11 do dziś
5777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-11 do dziś
5809 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-04-11 do dziś
5916 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2014-04-11 do dziś
6022 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2013 okres OD 23.02.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
2data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3data złożenia 15.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
4data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
5data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.02.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.02.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów