EXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000412331
Numer REGON: 221618737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-09
Sygnatura akt[RDF/206136/20/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2012-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 GRUDNIA 2011 ROKU NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO KANCELARIA W GDAŃSKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 15/7, REP. A NR 11187/20112012-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI2012-02-24 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2012-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2012-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2012-02-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2012-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2012-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI2016-06-22 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSYPNIEWSKI2016-06-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-24 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-02-24 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2013 okres 24.02.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
2data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
7data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
8data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.02.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.02.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.09.2015 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 01.09.2015 R. O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI2016-03-11 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU REP. A NR 2377/2015 SPORZĄDZONEGO PRZED JOANNĄ GROCHOLĄ ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM NOTARIUSZA JERZEGO CISZEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ 81-810 SOPOT ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 809A O UCHYLENIU LIKWIDACJI.2016-06-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2016-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.09.2015 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 01.09.2015 R. O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI2016-03-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów