COTTON WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000412235
Numer REGON: 146019087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-06-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22343/13/956]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOTTON WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DRAWSKA nr domu 27 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@COTTONWORLD.PL2013-06-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.COTTONWORLD.PL2013-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCOTTON WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ W JANÓWKU2012-11-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina TARCZYN miejscowość JANÓWEK2012-11-14 do dziś
3. Adresmiejscowość JANÓWEK ulica MODRZEWIOWA nr domu 54 kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN kraj POLSKA 2012-11-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ROMAN TOKARCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6424/20122012-02-24 do dziś
211.10.2012 R., REP. A NR 10338/2012, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ WANDOR - ZASTĘPCA NOTARIUSZA RYSZARDA DOMŻAŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE. ZMIENIONO: § 2, § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W § 7 UST. 1 DODANO PUNKT 45)2012-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMA2012-11-14 do dziś
2. ImionaDONGHUI2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH2012-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLI2013-06-04 do dziś
2. ImionaXIAONAN2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-02-24 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-02-24 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-02-24 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-24 do dziś
538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-02-24 do dziś
639 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-02-24 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-24 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-02-24 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-02-24 do dziś
1045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-02-24 do dziś
1146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-24 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-02-24 do dziś
1347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-24 do dziś
1449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-02-24 do dziś
1552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-02-24 do dziś
1655 ZAKWATEROWANIE2012-02-24 do dziś
1756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-02-24 do dziś
1858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-02-24 do dziś
1959 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-02-24 do dziś
2062 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-02-24 do dziś
2163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-02-24 do dziś
2268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-24 do dziś
2314 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-02-24 do dziś
2470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-24 do dziś
2571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-02-24 do dziś
2673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-24 do dziś
2774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-02-24 do dziś
2877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-02-24 do dziś
2978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-02-24 do dziś
3081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-02-24 do dziś
3182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-02-24 do dziś
3285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-02-24 do dziś
3385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-02-24 do dziś
3415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-02-24 do dziś
3585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-02-24 do dziś
3690 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-02-24 do dziś
3793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-02-24 do dziś
3895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-02-24 do dziś
3996 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-02-24 do dziś
4016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-02-24 do dziś
4117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-02-24 do dziś
4218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-02-24 do dziś
4320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-02-24 do dziś
4421 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-02-24 do dziś
4564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.02.2013 okres 24.02.2012 - 31.12.20122013-03-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.02.2012 - 31.12.20122013-03-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.02.2012 - 31.12.20122013-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów