A CONTO BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-22 godz. 18:23:09
Numer KRS: 0000412224
Numer REGON: 302048674
Numer NIP: 7811877456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[RDF/276933/21/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA CONTO BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PELPLIŃSKA nr domu 22 nr lokalu 24 kod pocztowy 60-446 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-02-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejACONTO@OP.PL2012-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2012 R.2012-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2012-02-22 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKI2012-02-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2012-02-22 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKI2012-02-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-02-22 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2015 okres OD 22.02.2012 DO 31.12.20122015-04-07 do dziś
2data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
3data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
4data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
5data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
7data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
8data złożenia 23.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
9data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
10data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
11data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
12data złożenia 11.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2012 DO 31.12.20122015-04-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.02.2012 DO 31.12.20122015-04-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów