A.M.J.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000412106
Numer REGON: 302054657
Numer NIP: 7831686676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-10-22
Sygnatura akt[RDF/179767/19/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.J.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WINOGRADY nr domu 18 kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LUTEGO 2012, NOTARIUSZ ADAM JACKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 627/2012.2012-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKA2012-02-24 do dziś
2. ImionaANITA2012-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2012-02-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁ2012-02-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2012-02-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKA2012-02-24 do dziś
2. ImionaIRENA JANINA2012-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2012-02-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁ2012-02-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2012-02-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M.J.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000410590 2012-02-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M.J.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000410590 2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-02-24 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-02-24 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-02-24 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-02-24 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-24 do dziś
685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-02-24 do dziś
780 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-02-24 do dziś
880 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-02-24 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2012-02-24 do dziś
1046 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-02-24 do dziś
1146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-24 do dziś
1281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-02-24 do dziś
1381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-02-24 do dziś
1461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-02-24 do dziś
1562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-02-24 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-02-24 do dziś
1769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-02-24 do dziś
1885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-24 do dziś
1981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.12.2015 okres OD 24.02.2012 DO 31.12.20122016-06-14 do dziś
2data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
3data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
4data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
7data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2012 DO 31.12.20122016-06-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów