„BCLA BISIOREK, CIEŚLIŃSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000411897
Numer REGON: 146014109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-06-01
Sygnatura akt[RDF/94026/18/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BCLA BISIOREK, CIEŚLIŃSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OLIMPIJSKA nr domu 3 kod pocztowy 02-636 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@BCLA.PL2012-02-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BCLA.PL2012-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2012 R., TERESA DĘBSKA-GRELUS NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1315/2012.2012-02-21 do dziś
224.08.2012 R., REP. A NR 8394/2012, NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 9, § 112012-10-18 do dziś
311.04.2014 R., NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZGODA 3 LOK. 1, REP. A NR 2762/2014, ZMIENIONO § 2, § 4, § 5 PKT. 2, NAZWISKO „BARAŃSKA ZMIENIONO NA” ADAMCZEWSKA, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-05-27 do dziś
413.04.2018 R., REP. A NR 2918/2018, NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA - GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2, § 4, § 11 PKT 1 I 2, § 15, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2012-02-21 do dziś
2. ImionaMARCIN WŁADYSŁAW2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISIOREK2012-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2012-02-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAZIMIERZ2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁOTYCH2012-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego101.000,00 ZŁ2018-05-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁOTYCH2012-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-05-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.2012-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2012-02-21 do dziś
2. ImionaMARCIN WŁADYSŁAW2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISIOREK2012-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2013 okres 15.03.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3data złożenia 09.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-14 do dziś
4data złożenia 09.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
6data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.03.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów