CT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000411893
Numer REGON: 081022582
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-11-23
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11342/22/475]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŚWIEBODZIN miejscowość ŚWIEBODZIN2012-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIEBODZIN ulica GENERAŁA SIKORSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 66-200 poczta ŚWIEBODZIN kraj POLSKA 2012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.02.2012 R., NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 621/20122012-02-23 do dziś
230.05,2016 R. - NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REP. A NR 5408/2016 - ZMIANA §8.2016-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2012-02-23 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2016-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2012-05-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2012-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2022-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMIN2022-11-23 do dziś
2. ImionaDOROTA IWONA2022-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ2022-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRANIK2022-11-23 do dziś
2. ImionaDAWID2022-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁ2022-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, ZAŚ CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM TAKŻE PREZESEM, BĄDŹ PROKURENTEM.2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2012-02-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-23 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-02-23 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-02-23 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-02-23 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-23 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2012-02-23 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-02-23 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-02-23 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-23 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2013 okres 26.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
2data złożenia 30.01.2014 okres 01.01.2013 R. - 31.12.2013 R.2014-02-03 do dziś
3data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
4data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-08 do dziś
5data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
9data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
201.01.2013 R. - 31.12.2013 R.2014-02-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
201.01.2013 R. - 31.12.2013 R.2014-02-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów