BOMIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000411833
Numer REGON: 260589161
Numer NIP: 9591947597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-08-03
Sygnatura akt[RDF/411851/22/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2012-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica AL. IX WIEKÓW KIELC nr domu 4 kod pocztowy 25-516 poczta KIELCE kraj POLSKA 2022-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2011 R., REP. A 16095/2011, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PL. KONSTYTUCJI 4 M 39; 22.12.2011 R., REP. A 20826/2011, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PL. KONSTYTUCJI 4 M 39 -ZMIENIONO ART. 7 UST. 13, ART. 7 UST. 142012-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTULEBLAK2012-02-23 do dziś
2. ImionaBOŻENA2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 950,00 ZŁ2012-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTULEBLAK2012-02-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2012-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTULEBLAK2012-02-23 do dziś
2. ImionaBOŻENA2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMORALES2020-09-28 do dziś
2. ImionaJUAN2020-09-28 do dziś
21. NazwiskoMAGRE2012-02-23 do dziś
2. ImionaJEAN PHILIPPE2012-02-23 do dziś
31. NazwiskoDE GUITARRE2012-02-23 do dziś
2. ImionaFREDERIC2012-02-23 do dziś
41. NazwiskoPAWLIK2012-02-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-02-23 do dziś
273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-02-23 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-02-23 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-23 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-23 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-23 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-02-23 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-02-23 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-23 do dziś
1064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2013 okres OD DNIA 23.09.2011 R. DO DNIA 30.09.2012 R.2013-05-13 do dziś
2data złożenia 22.03.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-15 do dziś
3data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
4data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-05-02 do dziś
5data złożenia 02.05.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
6data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
7data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-03 do dziś
8data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-10 do dziś
9data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-07-13 do dziś
10data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 23.09.2011 R. DO DNIA 30.09.2012 R.2013-05-13 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-15 do dziś
3OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-05-02 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-03 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-10 do dziś
9OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-07-13 do dziś
10OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 23.09.2011 R. DO DNIA 30.09.2012 R.2013-05-13 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-15 do dziś
3OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-05-02 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-03 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-10 do dziś
9OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-07-13 do dziś
10OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów