A-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000411728
Numer REGON: 146009522
Numer NIP: 9512353775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-08-24
Sygnatura akt[RDF/558851/23/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SARMACKA nr domu 5G kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2012 R., REP. A NR 332/2012, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE, UL. WILEŃSKA 212012-02-17 do dziś
213.12.2016 R., NR 1, REP. A NR 3008/2016, NOTARIUSZ W WOŁOMINIE MAŁGORZATA NOWICKA, ZMIENIONO § 7 UMOWY2017-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2776653252012-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000069996 2012-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2012-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISTOWSKA NOWAK2021-02-11 do dziś
2. ImionaEDYTA2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWID2019-03-25 do dziś
2. ImionaROMAN2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKALSKI2012-02-17 do dziś
2. ImionaANTONI MAREK2012-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMISZTAK2019-03-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-01-20 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-01-20 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-01-20 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2016-01-20 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-01-20 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-20 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-01-20 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-01-20 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4data złożenia 15.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
7data złożenia 07.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-07 do dziś
8data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
9data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
11data złożenia 24.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów