GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000411621
Numer REGON: 122513860
Numer NIP: 6282258504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405584/22/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina ALWERNIA miejscowość BRODŁA2012-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BRODŁA ulica ŚW. FRANCISZKA nr domu 27 kod pocztowy 32-566 poczta BRODŁA kraj POLSKA 2012-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 8 LUTEGO 2012 R. SPISANY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KURNICKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ KURNICKI MATEUSZ OLSZEWSKI S.C. W KRAKOWIE, REP. A NR 541/20122012-02-23 do dziś
205.12.2012 R., REP. A NR 4656/2012, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI, MATEUSZ OLSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. FELICJANEK 10/6, ZMIANA § 132013-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000407307 2012-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁATKA2016-09-02 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W RAZIE POWOŁANIA PROKURENTA PROKURA SAMOISTNA. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH ODDZIELNEGO PEŁNOMOCNICTWA.2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000407307 2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-23 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-02-23 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-02-23 do dziś
466 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-02-23 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy165 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
2data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
3data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
8data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
9data złożenia 20.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
10data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów