BOSNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000411588
Numer REGON: 146012174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-07-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/36959/14/583]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146012174 NIP 52726741172013-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 4a nr lokalu 5 kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127-01-2012, ASESOR NOTARIALNY AGATA BŁAŻKOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE GRZEGORZA KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA -KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE SKW. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22, REPERTORIUM A NR 262/20122012-02-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 602/2013 Z DNIA 14.02.2013 R., NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA - KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA STROJNOWSKA PRZY UL. CHOPINA 5A LOK.6, 00-559 WARSZAWA, ZMIANA DOTYCZY §7 I §10 UMOWY SPÓŁKI2013-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYURCHENKO2012-02-17 do dziś
2. ImionaBORIS2012-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2582 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.200,00 ZŁ2014-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNURTDINOWA2013-03-01 do dziś
2. ImionaNAŻYJA2013-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 736.800,00 ZŁ2013-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2013-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1950000,00 ZŁ2013-03-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYURCHENKO2012-02-17 do dziś
2. ImionaBORIS2012-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNESTEROVA2012-02-17 do dziś
2. ImionaVERONIKA2012-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-02-17 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-02-17 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-02-17 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-02-17 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-17 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-17 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-02-17 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-02-17 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-02-17 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-17 do dziś
1119 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-02-17 do dziś
1220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-02-17 do dziś
1327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-02-17 do dziś
1435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-02-17 do dziś
1538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-02-17 do dziś
1639 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-02-17 do dziś
1742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-02-17 do dziś
1846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
2data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów