ASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000411526
Numer REGON: 146010442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-07-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30720/14/383]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146010442 NIP 70103346112012-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PR SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PIĘKNA nr domu 20 kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MICHAŁA KOŁPA, ZASTĘPCĘ SŁAWOMIRA STROJNEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, REP. A NR 1965/20122012-02-16 do dziś
219.12.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAREK MAJCHRZAK, TOMASZ PIEPER SPÓŁKA CYWILNA, TOMASZ PIEPER, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5891/2012 ZMIANA: § 6 UST. 2, § 7, § 8 UST. 2, § 12 UST. 1, § 12 UST. 2.2012-12-31 do dziś
3DNIA 04.10.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 7917/2013, PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM BRANDT, ASESOREM NOTARIALNYM, ZASTĘPCĄ MIRONA JAKUBIAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ NUMER 4, POPRZEZ ZMIANĘ § 6 UST. 2, § 7, § 8, § 122014-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULSKI2012-02-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2012-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2012-02-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2012-02-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2012-02-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429371132012-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000385360 2012-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEWSKA2012-12-31 do dziś
2. ImionaMARTA TERESA2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2012-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2012-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2012-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOASIDIS2014-07-21 do dziś
2. ImionaJANNIS JAN2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 ZŁ2014-07-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250,00 ZŁ2014-07-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250,00 ZŁ2014-07-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI ASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: KRZYSZTOF BULSKI -PREZES ZARZĄDU ORAZ KRZYSZTOF DANIEWSKI -WICEPREZES ZARZĄDU.2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429371132012-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000385360 2012-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-02-16 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-02-16 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-16 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-16 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-16 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-16 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-02-16 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-02-16 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-16 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-02-16 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-02-16 do dziś
1233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-16 do dziś
1378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-02-16 do dziś
1479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-02-16 do dziś
1582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-02-16 do dziś
1685 EDUKACJA2012-02-16 do dziś
1790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-02-16 do dziś
1893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-02-16 do dziś
1995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-02-16 do dziś
2096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-02-16 do dziś
2146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-16 do dziś
2247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-16 do dziś
2352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-02-16 do dziś
2455 ZAKWATEROWANIE2012-02-16 do dziś
2559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-02-16 do dziś
2661 TELEKOMUNIKACJA2012-02-16 do dziś
2762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2014 okres OD 08.02.2012 DO 31.12.20122014-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.02.2012 DO 31.12.20122014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów