ENEBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000411415
Numer REGON: 321187599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-06-13
Sygnatura akt[RDF/126868/18/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POTULICKA nr domu 53B nr lokalu U1 kod pocztowy 70-234 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 LUTEGO 2012 R., NOTARIUSZ ZDZISŁAWA CZEREMCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 454/2012.2012-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKA2012-02-15 do dziś
2. ImionaALICJA KRYSTYNA2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2012-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SŁUŻY DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE. -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SŁUŻY JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2015-05-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAKUB2015-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-02-15 do dziś
252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-02-15 do dziś
353 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-02-15 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-02-15 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-02-15 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-02-15 do dziś
759 13 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-02-15 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-02-15 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-02-15 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-02-15 do dziś
1164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-15 do dziś
1233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-15 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-15 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-15 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-02-15 do dziś
1670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-02-15 do dziś
1771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-02-15 do dziś
1873 1 REKLAMA2012-02-15 do dziś
1974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-02-15 do dziś
2077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-02-15 do dziś
2181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-02-15 do dziś
2282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-02-15 do dziś
2341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-15 do dziś
2495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-02-15 do dziś
2543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-02-15 do dziś
2645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-02-15 do dziś
2746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-15 do dziś
2847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-15 do dziś
2949 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2012-02-15 do dziś
3049 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2018 okres OD 15.02.2012 DO 31.12.20122018-06-13 do dziś
2data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-13 do dziś
3data złożenia 13.06.2018 okres OD 15.02.2012 DO 31.12.20122018-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2012 DO 31.12.20122018-06-13 do dziś
2OD 15.02.2012 DO 31.12.20122018-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.02.2012 DO 31.12.20122018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów