DOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000411409
Numer REGON: 341245000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250558/20/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2012-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica LIPOWA nr domu 6 kod pocztowy 85-062 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2012-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.02.2012 R. -NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA VIOLETTA RATAJCZAK, UL. JAGIELLOŃSKA 34, BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 919/2012 -UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2012-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHAŁA2012-02-15 do dziś
2. ImionaKINGA2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET)2012-02-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET)2012-02-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET)2012-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3412414322012-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000409814 2012-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE „KOMPLEMENTARIUSZ”. OŚWIADCZENIA W IMIENIU „KOMPLEMENTARIUSZA” SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA „KOMPLEMENTARIUSZA” ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ, TJ. DOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI OKREŚLONYM W REJESTRZE DOTYCZĄCYM SPÓŁKI DOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST PREZES ZARZĄDU -MARIA MAGDALENA PUCHAŁA (REPREZENTACJA SAMOISTNA). WSPÓLNIK SPÓŁKI JEDYNY „KOMPLEMENTARIUSZ”) SPÓŁKA DOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3412414322012-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000409814 2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-02-15 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-02-15 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-02-15 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-15 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-02-15 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-02-15 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-02-15 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-02-15 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-15 do dziś
1173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-02-15 do dziś
1246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-15 do dziś
1373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-02-15 do dziś
1473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-02-15 do dziś
1573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-02-15 do dziś
1673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-02-15 do dziś
1773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-15 do dziś
1874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-15 do dziś
1977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-15 do dziś
2078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-02-15 do dziś
2182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-02-15 do dziś
2282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-02-15 do dziś
2347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-02-15 do dziś
2482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-02-15 do dziś
2582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-02-15 do dziś
2682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-02-15 do dziś
2782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-15 do dziś
2885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-15 do dziś
2985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-02-15 do dziś
3046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-02-15 do dziś
3146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-02-15 do dziś
3218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-02-15 do dziś
3325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-02-15 do dziś
3447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-15 do dziś
3525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-02-15 do dziś
3633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-15 do dziś
3733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-15 do dziś
3836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-02-15 do dziś
3937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-02-15 do dziś
4038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-02-15 do dziś
4138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-02-15 do dziś
4238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2012-02-15 do dziś
4341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-02-15 do dziś
4442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-15 do dziś
4563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-15 do dziś
4643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-02-15 do dziś
4743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-02-15 do dziś
4843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-02-15 do dziś
4943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-15 do dziś
5043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-15 do dziś
5147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-15 do dziś
5247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-15 do dziś
5347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-15 do dziś
5449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-15 do dziś
5552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-02-15 do dziś
5664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-02-15 do dziś
5755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-02-15 do dziś
5855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-02-15 do dziś
5956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-15 do dziś
6056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-15 do dziś
6156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-02-15 do dziś
6256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-02-15 do dziś
6358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-02-15 do dziś
6458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-02-15 do dziś
6558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-02-15 do dziś
6658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-02-15 do dziś
6764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-15 do dziś
6862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-02-15 do dziś
6962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-02-15 do dziś
7077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-02-15 do dziś
7177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-02-15 do dziś
7277 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-02-15 do dziś
7381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-02-15 do dziś
7481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-02-15 do dziś
7581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-02-15 do dziś
7695 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-02-15 do dziś
7747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-02-15 do dziś
7866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-15 do dziś
7966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres ROK 20122013-07-15 do dziś
2data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-21 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20122013-07-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów