„INTEGRITAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000411382
Numer REGON: 357225509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[RDF/356963/21/309]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 357225509 NIP 54920871492012-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRITAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2012-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OŚWIĘCIM ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 5 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2012-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 GRUDNIA 2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIECIMIU, NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA, REP. A 4493/2011.2012-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 2 I 3 K.S.H. DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA CHORÓB NERWOWYCH I PSYCHICZNYCH „INTEGRITAS” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ KOWACKI, JAROSŁAW POTOCZNY Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU, DOKONANEGO UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW, PODJĘTĄ W DNIU 20 GRUDNIA 2011 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ ŻUBROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W OŚWIĘCIMIU, REP. A NR 4493/2011.2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA CHORÓB NERWOWYCH I PSYCHICZNYCH „INTEGRITAS” S. C. TOMASZ KOWACKI, JAROSŁAW POTOCZNY2012-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-02-15 do dziś
5. Numer REGON3572255092012-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWACKI2012-02-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75 600 ZŁ2012-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCZNY2012-02-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 400 ZŁ2012-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego126000,00 ZŁ2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1126000,00 ZŁ2012-02-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWACKI2012-02-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCZNY2012-02-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-02-15 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-02-15 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-02-15 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-02-15 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-02-15 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-02-15 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2013 okres 15.02.2012 - 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
2data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
3data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
4data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
5data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
6data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
7data złożenia 25.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-26 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.02.2012 - 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.02.2012 - 31.12.2012 R.2013-04-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów