DJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓLKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000411318
Numer REGON: 101369566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[RDF/208184/20/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓLKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2018-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. FERDYNANDA OSSENDOWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 93-228 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.01.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ŁUKASZ DRZAZGA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 609/2012.2012-02-16 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 28.11.2013 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY ŁUKASZ DRZAZGA, ZAST. NOT. R.KANIECKIEGO, KN W ŁODZI, REP. A NR-10059/2013- ZMIANA § 2 UMOWY.2013-12-24 do dziś
326.04.2018 R., REPERTORIUM A NR 11994/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2012-02-16 do dziś
2. ImionaANNA2012-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-02-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-02-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-02-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO-CHEMICALS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010545492012-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000381150 2012-02-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ETL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY SPÓŁKI.2012-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACALAK2018-10-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW DARIUSZ2018-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-16 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-02-16 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-16 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-16 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-16 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-16 do dziś
746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-16 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-16 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-02-16 do dziś
1046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-02-16 do dziś
1146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-02-16 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-02-16 do dziś
1346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-02-16 do dziś
1447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-02-16 do dziś
1547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-02-16 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-16 do dziś
1752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-02-16 do dziś
1852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-02-16 do dziś
1952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-02-16 do dziś
2052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-02-16 do dziś
2164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-02-16 do dziś
2268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-16 do dziś
2343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-02-16 do dziś
2468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-16 do dziś
2577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-02-16 do dziś
2677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-16 do dziś
2777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-02-16 do dziś
2877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-16 do dziś
2982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-02-16 do dziś
3043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-02-16 do dziś
3143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-02-16 do dziś
3243 31 Z TYNKOWANIE2012-02-16 do dziś
3343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-02-16 do dziś
3443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-02-16 do dziś
3543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 16.02.2012 DO 31.12.20122018-07-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-13 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-13 do dziś
7data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 16.02.2012 DO 31.12.20122018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.04.2018 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA R. KANIECKIEGO Z KN W ŁODZI, REP A NR 11994/2018,2018-10-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACALAK2018-10-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW DARIUSZ2018-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów