„BUGAJSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000411176
Numer REGON: 341248380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[RDF/284967/21/292]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUGAJSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2012-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica NAKIELSKA nr domu 208 kod pocztowy 85-391 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2012-02-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUGAJSKI.SPK@GMAIL.COM2013-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108-02-2012, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 644/2012, NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 24/12012-02-22 do dziś
26.03.2012, REPERTORIUM A NR 978/2012, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOMAŃDORSKIEJ 53 LOK. 2B, ZMIENIONY § 6 UMOWY SPÓŁKI2012-03-29 do dziś
330.05.2012, REPERTORIUM A NR 1438/2012, NOTARIUSZ WIESŁAWA WARNIEŁŁO-KUŚBA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL. TWARDZICKIEGO 62 - ZMIENIONO: § 6, 7, 12 UMOWY SPÓŁKI2013-01-31 do dziś
408.05.2015 REP. A NR 1811/2015 NOTARIUSZ WIESŁAWA WARNIEŁŁO - KUŚBA, 85-791 BYDGOSZCZ, UL. I.TWARDZICKIEGO 62 ZMIENIONO: § 6, § 7, § 122015-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKI2012-02-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENDT2013-01-31 do dziś
2. ImionaJANINA2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁOTYCH2013-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego150000,002015-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000 ZŁOTYCH2013-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50000,002015-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, UMOCOWANY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMOISTNIE.2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKI2012-02-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-02-22 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-02-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-02-22 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-02-22 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-02-22 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-02-22 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-22 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-02-22 do dziś
973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-02-22 do dziś
1073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-02-22 do dziś
1173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-02-22 do dziś
1247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-22 do dziś
1373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-02-22 do dziś
1477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-02-22 do dziś
1577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-22 do dziś
1677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-02-22 do dziś
1777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-02-22 do dziś
1877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-02-22 do dziś
1977 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-02-22 do dziś
2077 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2012-02-22 do dziś
2177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-22 do dziś
2247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-02-22 do dziś
2364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-02-22 do dziś
2464 91 Z LEASING FINANSOWY2012-02-22 do dziś
2564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-02-22 do dziś
2664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-22 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-22 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
5OD 30.03.2012 DO 31.12.20122020-10-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-10-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-10-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów