„BOSUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000411135
Numer REGON: 221618594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/21601/21/97]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221618594 NIP 95710640442014-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. TARTACZNA nr domu 5 kod pocztowy 80-839 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2012 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REP. A NR 794/20122012-02-13 do dziś
219.03.2019R., REP. A NR 2167/2019, NOTARIUSZ EWA MACIEJEWSKA-CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY WAJDELOTY 12, ZMIANA §7 I§8 UST.1. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 16.05.2019R., REP. A NR 3600/2019, NOTARIUSZ PAULA PAULUS-GLANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY WAJDELOTY 12, ZMIANA §9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBER2018-01-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAMILA2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁOTYCH2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWEBER2018-01-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAMILA2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-01-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-02-13 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-13 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-13 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-02-13 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-02-13 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2012-02-13 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-05-30 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-05-30 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-13 do dziś
2data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-12 do dziś
5data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-17 do dziś
6data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów