ASTER-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000411116
Numer REGON: 221665346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213015/20/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2012-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica STRZELECKA nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2012-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2011 NOTARIUSZ JANUSZ ARMADA, KANCELARIA NOTARIALNA CHOJNICE, REPERTORIUM A NUMER 4753/2011; 21.12.2011 NOTARIUSZ JANUSZ ARMADA KANCELARIA CHOJNICE, REPERTORIUM A NUMER 4859/2011 -ZMIANA PAR. 7, PAR. 12 -TEKST JEDNOLITY.2012-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUENTZEL2012-02-13 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2012-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2012-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUENTZEL2012-02-13 do dziś
2. ImionaCELINA AGNIESZKA2012-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2012-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUENTZEL2012-02-13 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2012-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-13 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-13 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-02-13 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-13 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-09 do dziś
2data złożenia 12.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
4data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6data złożenia 21.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
7data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów