FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMEL” ZYDOR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000411001
Numer REGON: 302043702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/9490/23/943]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMEL” ZYDOR SPÓŁKA JAWNA2012-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI miejscowość KRZYŻ WIELKOPOLSKI2012-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZYŻ WIELKOPOLSKI ulica POZNAŃSKA nr domu 58 kod pocztowy 64-761 poczta KRZYŻ WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2012-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 03.02.2012 R., NOTARIUSZ BOGUSŁAW TARKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, REP. A NR 892/2012.2012-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDOR2012-02-10 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ ZBIGNIEW2012-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDOR2012-02-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDOR2012-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ MIECZYSŁAW2012-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW. PRAWO TO DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2012-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDOR2012-02-10 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ ZBIGNIEW2012-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDOR2012-02-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDOR2012-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ MIECZYSŁAW2012-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-10 do dziś
247 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-10 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-10 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-10 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-02-10 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-10 do dziś
747 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-06 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-06 do dziś
353 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-24 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów