APTEKA URTICA A. WOJTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000410963
Numer REGON: 061382416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-02-15
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4174/21/241]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA URTICA A. WOJTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2012-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW LUBELSKI miejscowość TOMASZÓW LUBELSKI2012-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW LUBELSKI ulica LWOWSKA nr domu 56 kod pocztowy 22-600 poczta TOMASZÓW LUBELSKI kraj POLSKA 2012-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2011 R. W DNIU 30.12.2011 R. DOKONANO ZMIANY § 12 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-09 do dziś
219.08. 2014 R. - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-09-22 do dziś
301.10.2014 R. - WYKREŚLENIE W CZĘŚCI WSTĘPNEJ UMOWY WSPÓLNIKA ANNY DIANY GĘBORYS I WPISANIE W JEJ MIEJSCE WSPÓLNIKA WIESŁAWA ANDRZEJA TKACZYKA; ZMIANA § 6, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI; UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2014-12-18 do dziś
410.06.2017 R. - ZMIENIONO § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWIAK2012-02-09 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2017-06-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA ANNA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2017-06-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA ANNA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWIAK2012-02-09 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2014-12-18 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-12-18 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-12-18 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-18 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-18 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-18 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-18 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-12-18 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-18 do dziś
1020 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-082021-02-15 do dziś