BUDOPOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000410858
Numer REGON: 242614281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2014-11-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/36809/14/877]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica MICKIEWICZA nr domu 6 kod pocztowy 40-092 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2011 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ DAMIANA MOJEŚCIKA W JASTRZĘBIU ZDROJU PRZY ULICY 11 LISTOPADA NUMER 71, REPERTORIUM A NUMER 6820/2011.2012-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHAŁKA2012-02-09 do dziś
2. ImionaBEATA JUSTYNA2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO).2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁDYK2014-11-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPUCHAŁKA2012-02-09 do dziś
2. ImionaBEATA JUSTYNA2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-09 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-02-09 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-09 do dziś
416 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-02-09 do dziś
516 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-02-09 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-02-09 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-02-09 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-02-09 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2012-02-09 do dziś
1043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-02-09 do dziś
1143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-02-09 do dziś
1243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-02-09 do dziś
1343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2012 okres ZA ROK 20112012-08-21 do dziś
2data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20112012-08-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20112012-08-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów