HIGHWAY INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000410671
Numer REGON: 122504140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[RDF/284534/21/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHWAY INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CECHOWA nr domu 63 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 ROKU, NOTARIUSZ JAN DAMULEWICZ, Z KANCELARII NOTARIALNEJ JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA S.C. W KRAKOWIE PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW, REP. A I NR 15995/2011 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 STYCZNIA 2012 ROKU, ASESOR NOTARIALNY KONRAD SEWERYN ZASTĘCA NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA S.C. W KRAKOWIE PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW, REP. A I NR 306/2012 -§ 23 UST. 1 PKT 18; § 12 UST. 1 PKT 19; § 23 UST. 2; § 23 UST. 3; § 23 UST. 4; § 24 UST. 3, § 24 UST. 4-7; § 25 UST. 2, § 25 UST. 3, § 25 UST. 42012-02-09 do dziś
221.03.2012 REP. A NR 6106/2012, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR GOŁĄBEK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA S.C.W KRAKOWIE, PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW. § 25 UST. 1, § 25 UST. 2 PKT 3), § 25 UST. 4, § 28 UST. 12012-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOHLBRENNER2012-02-09 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100, -ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800, -ZŁ2012-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKI2012-02-09 do dziś
2. ImionaBOGDAN2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100, -ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200, -ZŁ2012-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKI2012-04-13 do dziś
2. ImionaBOGDAN2012-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOHLBRENNER2012-02-09 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-02-09 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-02-09 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-09 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-02-09 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-09 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
2data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
4data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
9data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów