„BUDOM-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000410641
Numer REGON: 302041850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21781/20/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOM-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2012-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica SUCHOLESKA nr domu 37 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2012-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23.01.2012 ROKU PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO EDYTĘ STACHOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA BARTOSZA GROBELNEGO W OBORNIKACH, REP. A NR 646/2012.2012-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaUTWORZONA NA CZAS WYBUDOWANIA DO STANU DEVELOPER. DWÓCH DOMÓW W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ -31.12.2013 R2012-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYDA2012-02-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,002012-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYDA2012-02-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-02-09 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-09 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-09 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-02-09 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-02-09 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-02-09 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2012-02-09 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-02-09 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-09 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-02-09 do dziś
1143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-09 do dziś
1246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 09.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOSTAL2020-09-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY W TRYBIE ART. 818 PAR. 1 K.P.C. MOCĄ POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, WYDZIAŁ II CYWILNY Z DNIA 12.11.2019 R., SYGN. AKT II CO 1150/192020-09-14 do dziś
6. Data powołania kuratora12.11.20192020-09-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów