ART’N’MEDIA FUJARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000410633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-12-07
Sygnatura akt[RDF/363565/21/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART’N’MEDIA FUJARSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-02-08 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-08 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina WOJKOWICE miejscowość WOJKOWICE2012-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WOJKOWICE ulica SOBIESKIEGO nr domu 509 kod pocztowy 42-580 poczta WOJKOWICE kraj POLSKA 2012-02-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTNMEDIA.PL@GMAIL.COM2012-02-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTNMEDIA.PL2012-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120.01.2012 R., NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, - REPERTORIUM A NUMER 269/20122012-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUJARSKA2012-02-08 do dziś
2. ImionaHENRYKA ANTONINA2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2012-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-08 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-02-08 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji5002012-02-08 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2012-02-08 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2012-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-02-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002012-02-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK HENRYKA FUJARSKA (KOMPLEMENTARIUSZ).2012-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUJARSKA2012-02-08 do dziś
2. ImionaHENRYKA ANTONINA2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFUJARSKI2012-08-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF CZESŁAW2012-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-08-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-02-08 do dziś
260 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-02-08 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-02-08 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-02-08 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-02-08 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-02-08 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-02-08 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-02-08 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-02-08 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2013 okres 08.02.2012 - 31.10.20122013-05-17 do dziś
2data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-05-21 do dziś
3data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-05-25 do dziś
4data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-06-01 do dziś
5data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-01 do dziś
6data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-03 do dziś
8data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192021-12-07 do dziś
9data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.02.2012 - 31.10.20122013-05-17 do dziś
2OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-05-21 do dziś
3OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-05-25 do dziś
4OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-06-01 do dziś
5OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-01 do dziś
6OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.11.2018 DO 31.10.20192021-12-07 do dziś
9OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.02.2012 - 31.10.20122013-05-17 do dziś
2OD 01.11.2012 DO 31.10.20132014-05-21 do dziś
3OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-05-25 do dziś
4OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-06-01 do dziś
5OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-01 do dziś
6OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.11.2018 DO 31.10.20192021-12-07 do dziś
9OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów