APTEKA „PRZYJAZNA” ALEKSANDRA BUBNICKA, BARBARA SZCZEGIELNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000410452
Numer REGON: 161448945
Numer NIP: 7543062049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476329/23/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „PRZYJAZNA” ALEKSANDRA BUBNICKA, BARBARA SZCZEGIELNIAK SPÓŁKA JAWNA2019-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2012-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 46 kod pocztowy 45-759 poczta OPOLE kraj POLSKA 2012-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA „PRZYJAZNA” ALEKSANDRA BUBNICKA, BARBARA SZCZEGIELNIAK SPÓŁKA JAWNA2012-02-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina GŁUCHOŁAZY miejscowość GŁUCHOŁAZY2012-02-08 do dziś
3. Adresmiejscowość GŁUCHOŁAZY ulica KRASZEWSKIEGO nr domu 7B kod pocztowy 48-340 poczta GŁUCHOŁAZY kraj POLSKA 2012-02-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.09.2011 R., 20.01.2012 R., ZMIANA PAR. 2 UMOWY.2012-02-08 do dziś
215.05.2013R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 82013-06-14 do dziś
301.01.2014R. ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2013-12-23 do dziś
401.06.2017R., ZMIANA § 2, § 3, § 5, § 7, § 8 UMOWY SPÓŁKI2017-10-12 do dziś
501.12.2018R. ZMIANA WSTĘPU UMOWY ORAZ ZMIANA § 2, § 3.1, § 5 § 8 UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBNICKA2012-02-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEGIELNIAK2019-03-18 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY2017-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEGIELNIAK2019-03-18 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBNICKA2012-02-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-08 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-02-08 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-08 do dziś
473 11 POZOSTAŁE USŁUGI REKLAMOWE2012-02-08 do dziś
521 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2012-02-08 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-08 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-08 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ2012-02-08 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-08 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów