APTEKA PRZY SZPITALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000410441
Numer REGON: 180812882
Numer NIP: 5170358619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541992/23/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA PRZY SZPITALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2012-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica PRYMASA 1000 LECIA nr domu 9 nr lokalu 12 kod pocztowy 35-511 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2012-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKAPRZYSZPITALU.PULTUSK@GMAIL.COM2014-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2012 R. REP. A NR 252/2012, NOTARIUSZ ŻANETA POWĘSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. GEODETÓW 12012-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2012-02-03 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.000 ZŁ2012-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2012-02-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.000 ZŁ2012-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2012-02-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-03 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-02-03 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-02-03 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-12 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-12 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
2data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
11data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów