A.PAŁCZYŃSKI D.FRELAK ELWA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-28 godz. 03:42:01
Numer KRS: 0000410351
Numer REGON: 006718336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/310100/21/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006718336 NIP 52404016462012-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.PAŁCZYŃSKI D.FRELAK ELWA SPÓŁKA JAWNA2012-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2012-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica PADEREWSKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 05-520 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2012-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BORNER.PL2012-02-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BORNER.PL2012-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2011 R.2012-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-02-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANDRZEJ JERZY PAŁCZYŃSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN JEZIORNA POD NR 4335/2001 ORAZ DARIUSZ PRZEMYSŁAW FRELAK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OTWOCK POD NR 010641/01 NA PODSTAWIE ART 26 PAR. 4 KSH, 27.12.2011 R. PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRELAK2012-02-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PRZEMYSŁAW2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁCZYŃSKI2012-02-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK NA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRELAK2012-02-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PRZEMYSŁAW2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁCZYŃSKI2012-02-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-03 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-03 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-03 do dziś
446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2012-02-03 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-03 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-03 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-03 do dziś
847 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-02-03 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-03 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-02-03 do dziś
1185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-19 do dziś
6OD 03.02.2012 DO 31.12.20122018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-22 do dziś
12OD 03.02.2012 DO 31.12.20122018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów