DOKTOR MEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000410343
Numer REGON: 021816892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260291/20/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021816892 NIP 89717810042012-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR MEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica RUSKA nr domu 60/61 kod pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2012 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 937/2012, 31.01.2012 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 1684/2012 -ZMIENIONO: § 8 UST. 4 PKT 1 LIT. B TIRET 5; USUNIĘTO: § 16 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-03 do dziś
224.02.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 3021/2012 -ZMIENIONO: § 7, § 8 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2012-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2012-02-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały132 (STO TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2015-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRECKI2012-03-07 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2012-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800 (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2012-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego18800,00 ZŁ2012-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2012-02-03 do dziś
23800,00 ZŁ2012-03-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNOOSOBOWO I POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZARZĄDU.2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2012-02-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-09 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-03-09 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-09 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-09 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-09 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 20.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-02 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów