BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000410211
Numer REGON: 145993709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-08-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/51395/21/308]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT nr domu 27 kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116-12-2011 ROKU, REP. A NR 755/2011, ANETA SZKUTNIK-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI SOLIDATNOSCI NR 71 LOKAL 4 W WARSZAWIE2012-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMCHUK2014-06-16 do dziś
2. ImionaSTEPAN2014-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2014-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASIŃSKI2012-02-02 do dziś
2. ImionaJAKUB2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-02 do dziś
251 TRANSPORT LOTNICZY2012-02-02 do dziś
301 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-02-02 do dziś
402 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-02-02 do dziś
503 RYBACTWO2012-02-02 do dziś
607 GÓRNICTWO RUD METALI2012-02-02 do dziś
709 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-02-02 do dziś
810 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-02-02 do dziś
911 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-02-02 do dziś
1012 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-02-02 do dziś
1113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-02-02 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-02-02 do dziś
1314 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-02-02 do dziś
1415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-02-02 do dziś
1516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-02-02 do dziś
1617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-02-02 do dziś
1718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-02-02 do dziś
1819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-02-02 do dziś
1920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-02-02 do dziś
2021 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-02-02 do dziś
2122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-02-02 do dziś
2223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-02-02 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-02-02 do dziś
2424 PRODUKCJA METALI2012-02-02 do dziś
2525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-02 do dziś
2626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-02-02 do dziś
2727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-02-02 do dziś
2828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-02 do dziś
2929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-02 do dziś
3030 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-02-02 do dziś
3131 PRODUKCJA MEBLI2012-02-02 do dziś
3232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-02-02 do dziś
3333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-02 do dziś
3446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-02 do dziś
3535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-02-02 do dziś
3636 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-02-02 do dziś
3737 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-02-02 do dziś
3838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-02-02 do dziś
3939 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-02-02 do dziś
4053 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-02-02 do dziś
4155 ZAKWATEROWANIE2012-02-02 do dziś
4256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-02-02 do dziś
4358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-02-02 do dziś
4459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-02-02 do dziś
4547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-02 do dziś
4662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-02-02 do dziś
4763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-02-02 do dziś
4868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-02 do dziś
4970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-02 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-02-02 do dziś
5172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-02-02 do dziś
5273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-02 do dziś
5374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-02-02 do dziś
5475 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-02-02 do dziś
5577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-02-02 do dziś
5645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-02-02 do dziś
5778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-02-02 do dziś
5879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-02-02 do dziś
5980 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-02-02 do dziś
6081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-02-02 do dziś
6182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-02-02 do dziś
6285 EDUKACJA2012-02-02 do dziś
6390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-02-02 do dziś
6493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-02-02 do dziś
6595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-02-02 do dziś
6696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-02-02 do dziś
6752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-02-02 do dziś
6849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-02-02 do dziś
6950 TRANSPORT WODNY2012-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów