ARTE FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000410110
Numer REGON: 145993490
Numer NIP: 1132853295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385780/22/211]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2012-02-03 do dziś
3. NazwaARTE FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI2012-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BIAŁOWIESKA nr domu 5 A nr lokalu 10 kod pocztowy 04-063 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.09.2011 22.12.2011 ZMIANA § 23, 25 12.01.2012 ZMIANA § 25 25.01.2012 ZMIANA § 252012-02-03 do dziś
229 SIERPNIA 2013 R., ZMIANA § 252013-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2012-02-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES FUNDACJI SAMODZIELNIE2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCEWICZ2012-02-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKA2012-02-03 do dziś
2. ImionaAGATA JADWIGA2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2012-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2012-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACULEWICZ2012-02-03 do dziś
2. ImionaPIOTR JANUSZ2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJEWICZ2012-02-03 do dziś
2. ImionaKAMIL MAREK2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCEWICZ2012-02-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JANUSZ2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-02-03 do dziś
274 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-02-03 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-03 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-02-03 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-03 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-02-03 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-03 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-02-03 do dziś
985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-02-03 do dziś
1090 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-02-03 do dziś
1190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-02-03 do dziś
1258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-02-03 do dziś
1391 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2012-02-03 do dziś
1490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-02-03 do dziś
1585 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2013-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-01 do dziś
2data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-01 do dziś
3data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
4data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji-WSPIERANIE, ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, -WSPIERANIE, ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI. -DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH, -WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH ORAZ MNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCI, -DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, -PROPAGOWANIE TWÓRCZEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTÓW, -INICJOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH,2012-02-03 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów