L. J. PEPLINSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000410091
Numer REGON: 221605611
Numer NIP: 5552105840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-03-21
Sygnatura akt[RDF/587165/24/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL. J. PEPLINSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CZERSK miejscowość CZERSK2012-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERSK ulica 60 LECIA nr domu 10 kod pocztowy 89-650 poczta CZERSK kraj POLSKA 2012-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2012 R., NOTARIUSZ JANUSZ FIEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZERSKU, REPERTORIUM A NR 363/20122012-02-01 do dziś
204.09.2023R, NOTARIUSZ PAULINA TURZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZERSKU, REPETORIUM A NUMER 3978/2023, ZMIANA PARAGRAFU 5. I 6. UMOWY SPÓŁKI2023-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLINSKA2012-02-01 do dziś
2. ImionaLIDIA ELŻBIETA2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 870.000,00 ZŁ2023-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLINSKI2012-02-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ ADAM2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁ2023-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1720000,00 ZŁ2016-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES SAMODZIELNIE.2012-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLINSKA2015-04-01 do dziś
2. ImionaLIDIA ELŻBIETA2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-01 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-02-01 do dziś
388 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-02-01 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-02-01 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-01 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-01 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-01 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-02-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-01 do dziś
1085 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2013 okres 01.02.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
2data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
3data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.02.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5data złożenia 01.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
12data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
13data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
15data złożenia 21.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
3OD 01.02.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
3OD 01.02.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów