„APTOM SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000410056
Numer REGON: 145993916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-08-11
Sygnatura akt[RDF/557220/23/254]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTOM SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BARTYCKA nr domu 26 nr lokalu 24 kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@APTOM-SERWIS.PL2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2012 R. HANNA ZBRZEŻNA-CĄKAŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 131/2012.2012-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2012-02-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41 500, - ZŁOTYCH2012-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYK2021-04-14 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWICZ2012-02-01 do dziś
2. ImionaHENRYK2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2012-02-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-02-01 do dziś
295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-02-01 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-01 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-02-01 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-01 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-01 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-02-01 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-02-01 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-02-01 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
2data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 16.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
8data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
11data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów