„BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000410050
Numer REGON: 430920762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301918/21/826]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość KALINÓWKA2012-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KALINÓWKA nr domu 165 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2012-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2012 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE REPERTORIUM A NR 148/20122012-02-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 109/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 54, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2013-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-02-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ W „BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE PRZEPISU ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z ART. 551 § 1 K.S.H. 16.01.2012 R. ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW „BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SP. J.2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2012-02-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-02-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000145571 2012-02-02 do dziś
5. Numer REGON4309207622012-02-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2012-02-02 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2012-02-02 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-02-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-02-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu„BUDEXPOL” BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE ARTUR MAREK BUKOWSKI (KOMPLEMENTARIUSZ), ZAMIESZKAŁY W ŚWIDNIKU PRZY UL. NORWIDA 10/14, 21-040 ŚWIDNIK, LEGITYMUJĄCY SIĘ DOWODEM OSOBISTYM AGF721294, PESEL 710116047922012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2012-02-02 do dziś
2. ImionaARTUR2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-02-04 do dziś
297 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2013-02-04 do dziś
398 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2013-02-04 do dziś
401 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-02-04 do dziś
502 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-02-04 do dziś
603 RYBACTWO2013-02-04 do dziś
705 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2013-02-04 do dziś
806 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2013-02-04 do dziś
907 GÓRNICTWO RUD METALI2013-02-04 do dziś
1008 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-02-04 do dziś
1109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-02-04 do dziś
1210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-02-04 do dziś
1311 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-02-04 do dziś
1412 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-02-04 do dziś
1513 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-02-04 do dziś
1614 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-02-04 do dziś
1715 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-02-04 do dziś
1816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-02-04 do dziś
1916 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2013-02-04 do dziś
2016 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2013-02-04 do dziś
2116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-02-04 do dziś
2216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-02-04 do dziś
2316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-02-04 do dziś
2417 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-02-04 do dziś
2518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-02-04 do dziś
2619 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-02-04 do dziś
2720 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-02-04 do dziś
2821 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-02-04 do dziś
2922 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-02-04 do dziś
3023 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-02-04 do dziś
3124 PRODUKCJA METALI2013-02-04 do dziś
3225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-02-04 do dziś
3326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-02-04 do dziś
3427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-02-04 do dziś
3528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-04 do dziś
3629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-04 do dziś
3730 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-02-04 do dziś
3831 PRODUKCJA MEBLI2013-02-04 do dziś
3932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-02-04 do dziś
4033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-02-04 do dziś
4135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-02-04 do dziś
4236 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-02-04 do dziś
4337 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-02-04 do dziś
4438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-02-04 do dziś
4539 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-02-04 do dziś
4641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-04 do dziś
4742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-02-04 do dziś
4843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-02-04 do dziś
4945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-02-04 do dziś
5046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-02-04 do dziś
5147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-02-04 do dziś
5249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-02-04 do dziś
5350 TRANSPORT WODNY2013-02-04 do dziś
5451 TRANSPORT LOTNICZY2013-02-04 do dziś
5552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-02-04 do dziś
5653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-02-04 do dziś
5755 ZAKWATEROWANIE2013-02-04 do dziś
5856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-02-04 do dziś
5959 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-02-04 do dziś
6061 TELEKOMUNIKACJA2013-02-04 do dziś
6162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-02-04 do dziś
6263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-02-04 do dziś
6364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-04 do dziś
6466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-02-04 do dziś
6568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-02-04 do dziś
6669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-02-04 do dziś
6770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-02-04 do dziś
6871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-02-04 do dziś
6971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-02-04 do dziś
7071 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-02-04 do dziś
7172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-02-04 do dziś
7273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-02-04 do dziś
7374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-02-04 do dziś
7475 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2013-02-04 do dziś
7577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-02-04 do dziś
7678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-02-04 do dziś
7779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-02-04 do dziś
7880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-02-04 do dziś
7981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-02-04 do dziś
8082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-02-04 do dziś
8185 EDUKACJA2013-02-04 do dziś
8286 OPIEKA ZDROWOTNA2013-02-04 do dziś
8387 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-02-04 do dziś
8488 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-02-04 do dziś
8590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-02-04 do dziś
8691 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2013-02-04 do dziś
8792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-02-04 do dziś
8893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-02-04 do dziś
8994 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-02-04 do dziś
9095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2013 okres 01.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
6data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
9data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów