„BOSTRANS CYTRYCKI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000409877
Numer REGON: 280183733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-29
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/12534/21/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 280183733 NIP 57829631972012-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSTRANS CYTRYCKI” SPÓŁKA JAWNA2012-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość GRONOWO GÓRNE2020-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GRONOWO GÓRNE ulica UL. OPALOWA nr domu 3 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOSTRANS CYTRYCKI” SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ NOWAKOWO2013-07-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość NOWAKOWO2013-07-12 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWAKOWO nr domu 4F kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2013-07-12 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.2012 R.; 06.02.2012 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 2/2012 ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY2012-02-09 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 4/2012 Z DNIA 01.06.2012 R. ZMIENIONĄ PROTOKOŁEM Z DNIA 29.08.2012 R. ZMIENIONO WSTĘP DO UMOWY SPÓŁKI.2013-07-12 do dziś
305.12.2019R. - ZMIANA §1 PKT 2, §4 PKT 1, §7 UMOWY; DODANO W §5 UMOWY PUNKTY 4,5 I 6; 06.12.2019R. - ZMIANA §4 PKT 1 I §7 UMOWY.2020-05-27 do dziś
418.08.2021R. ZMIENIONO § 4 PKT 1, § 72021-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-02-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 UST. 4 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/2012 Z DNIA 02.01.2011 R. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ „BOSTRANS” SPÓŁKA CYWILNA TRANSPORT-SPEDYCJA TOMASZ CYTRYCKI, KRZYSZTOF GAWECKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ „BOSTRANS CYTRYCKI” SPÓŁKA JAWNA. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: TOMASZ CYTRYCKI -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA NR 35586, KRZYSZTOF GAWECKI -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA NR 261502012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYTRYCKI2012-02-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2816261382021-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000523381 2021-10-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2816261382021-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000523381 2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYTRYCKI2012-02-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-09 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-02-09 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-09 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-09 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-09 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-02-09 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-02-09 do dziś
852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-02-09 do dziś
952 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-02-09 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
5data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
6data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów