L & M PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000409639
Numer REGON: 145984171
Numer NIP: 1132853355
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-02-16
Sygnatura akt[RDF/967605/19/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL & M PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PODSKARBIŃSKA nr domu 10 B nr lokalu 15 kod pocztowy 03-833 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. LĄDOWA 1/3 00-759 WARSZAWA, REP. A NR 6629/20112012-01-27 do dziś
201.08.2012 R., MARTA ŻOŁNIERZAK - LIBERSKA ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY SKOCZYŃSKIEJ - SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 3837/2012, ZMIENIONY DNIA 15.10.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ROBERT KUSKOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA RENATY IZDEBSKIEJ - SKWARY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 6135/2012 ZMIAN: § § 6, 8, I 102012-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK2012-01-27 do dziś
2. ImionaLESŁAW2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.950 ZŁOTYCH2012-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK2012-01-27 do dziś
2. ImionaLESŁAW2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-10-22 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-10-22 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-10-22 do dziś
473 1 REKLAMA2012-10-22 do dziś
573 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2012-10-22 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-10-22 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-10-22 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-10-22 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-10-22 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-22 do dziś
1178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-10-22 do dziś
1278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-10-22 do dziś
1363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-10-22 do dziś
1463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
1570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-10-22 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-22 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
1882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-10-22 do dziś
1974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-10-22 do dziś
2052 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-10-22 do dziś
2182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
2218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-10-22 do dziś
2358 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-10-22 do dziś
2418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2012-10-22 do dziś
2577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-22 do dziś
2646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-10-22 do dziś
2782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-10-22 do dziś
2890 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-10-22 do dziś
2968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 20122013-08-07 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5data złożenia 16.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-16 do dziś
6data złożenia 16.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-08-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-08-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów